Διακήρυξη για την Διαδικασία Ανοικτής Δημόσιας Σύμβασης άνω των ορίων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΑ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΗ ΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑ(12) ΜΗΝΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ»

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: