Απαντήσεις επί διευκρινιστικών αιτημάτων για το διαγωνισμό του Έργου με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181485

14_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ_3_13149 (15-09-2021)

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: