ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΕΣ) ΤΟΥ ΧΥΤ ΚΙΛΚΙΣ», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93094

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: