ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ”

Σας γνωστοποιούμε την απόφαση με αρ. 477/22-10-2019 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.113.709,68 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%)».
Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, ορίστηκε η 1η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: