ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πραγματοποιήσει επαναληπτική διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, λόγω μη ανάρτησης της ανακοίνωσης του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 2.113.709,68 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )
Στην κλήρωση μετέχουν όλα τα μέλη της αναθέτουσας αρχής που είναι καταχωρημένα στο Μη.Μ.Ε.Δ. και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διενεργηθεί από την επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841Β/04-12-2017) απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση, για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., με την με αριθ. 258/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 62ΩΖΟΞΧΝ-ΘΘΡ).
Σας γνωστοποιούμε ότι η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gov
Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες:
1. Του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας: www.fodsakm.gr
2. Του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr
Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ 2(1)

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: