Ανακοίνωση σχετικά με τo Συνοπτικό Διαγωνισμό που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ», αρ. διακήρυξης: 13253/26-08-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005479331).

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: