Ανακοίνωση μετάθεσης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το διαγωνισμό του Έργου με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181485

05 ΑΠΟΦΑΣΗ 229_2021 ΈΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ_626ΚΟΞΧΝ-ΔΓΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΕ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: