Ανακοίνωση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194354.

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τη μετάθεση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Λήξης Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών στο πλαίσιο της Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας (ΑΔΑΜ: 22PROC011894306) για τη σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και α/α 194354, με σκοπό την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», η οποία είχε ορισθεί, βάσει της με αρ. 211/2023 (ΑΔΑ: 66ΔΖΟΞΧΝ-ΟΣ8) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας περί χορήγησης της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, ως η 08η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:00μμ.

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Λήξης Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών:

Ημέρα Τρίτη   25.07.2023 και ώρα 15:00 μμ.

Νέα Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών:

Ημέρα Δευτέρα  31.07.2023 και ώρα 10:00 πμ.

Όσον αφορά στις προθεσμίες της παραγράφου της παραγράφου 2.3 της εγκεκριμένης διακήρυξης για την παραλαβή αιτημάτων χορήγησης συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικών με τα έγγραφα της σύμβασης και  αντιστοίχως της χορήγησης συμπληρωματικών πληροφοριών εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής ισχύουν αυτές που αναφέρονται στην με αρ. 194/2023 (ΑΔΑ: ΩΜΔΤΟΞΧΝ-Π7Χ) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Επιπλέον και σύμφωνα με την παράγραφο 15.3 της εγκεκριμένης διακήρυξης η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 25.11.2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που εγκρίθηκαν με την με αρ. απόφαση 406/2022 (ΑΔΑ:  9ΞΝΜΟΞΧΝ-Σ1Ρ) της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ  ΑΞΙΑΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ) 241.881.159,72 € ΜΕ ΦΠΑ 24%» σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4412/2016. Τα έγγραφα των φακέλων προσφορών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις νέες ημερομηνίες.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 6ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: