Ανακοίνωση μετάθεσης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών και Διευκρινίσεις επί των Τευχών Δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής και λειτουργίας του έργου με τίτλο: «Επέκταση και Αναβάθμιση των υφιστάμενων έργων διαχείρισης στραγγισμάτων (Ε.Ε.Σ.) του Χ.Υ.Τ.Α. του Ν. Θεσσαλονίκης (Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης)» με Ανοικτή Διαδικασία και με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 184108

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τη μετάθεση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Λήξης Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών στο πλαίσιο της Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας (ΑΔΑΜ: 21PROC009600773) για τη σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και α/α 184108, με σκοπό την κατασκευή του Έργου με τίτλο «Επέκταση και Αναβάθμιση των υφιστάμενων έργων διαχείρισης στραγγισμάτων (Ε.Ε.Σ.) του Χ.Υ.Τ.Α. του Ν.  Θεσσαλονίκης (Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης)», η οποία είχε ορισθεί ως η 20η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Λήξης Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών: Ημέρα Δευτέρα 31.01.2022 και ώρα 15:00.

Νέα Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: Ημέρα Δευτέρα 07.02.2022 και ώρα 10:00 πμ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που εγκρίθηκαν με την με αρ. απόφαση 389/16.11.2021 (ΑΔΑ:

ΨΕ8ΠΟΞΧΝ-ΝΔΓ) της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: «ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Σ.) ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ)» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ) 10.229.342,26 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%» σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4412/2016. Τα έγγραφα των φακέλων προσφορών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις νέες ημερομηνίες.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ_ΑΡ. 012022 (ΑΔΑ 64ΧΨΟΞΧΝ-Λ35)

387 (13-01-2022) ΑΚΡΙΒΕΣ

Σε συνέχεια  σχετικών  διευκρινιστικών αιτημάτων, όπως αυτά υποβλήθηκαν  μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ για το διαγωνισμό με τον συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 184108, για το έργο με τίτλο: «Επέκταση και Αναβάθμιση των υφιστάμενων έργων διαχείρισης στραγγισμάτων (Ε.Ε.Σ.) του Χ.Υ.Τ.Α. του Ν. Θεσσαλονίκης (Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης», χορηγούνται οι κατωτέρω διευκρινήσεις, τις κατεβάζετε εδώ:

421 (14-01-2022) SIGNED

 

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: