Ανακοίνωση μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του Διαγωνισμού Έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΜΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 192538

09_ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ_16304 (16-11-2022) ΑΚΡΙΒΕΣ

07. ΑΠΟΦΑΣΗ 334_2022 ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ_ΨΧΣΑΟΞΧΝ-0ΞΝ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: