Ανακοίνωση ακύρωσης του ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 158725, για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΕΣ) ΤΟΥ ΧΥΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ»

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την ακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της Διακήρυξης με αριθμό μελέτης 12/2021 και θέμα «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΕΣ) ΤΟΥ ΧΥΤ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ» (ΑΔΑΜ: 21PROC008266369, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 158725) με την οποία προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός, ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός εκτιμώμενης αξίας 5.201.612,90 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24%,.με καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών, την 21η Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00μμ., σύμφωνα με την Απόφαση 89/01.04.2021 (ΑΔΑ: 6ΞΜΩΟΞΧΝ-Η7Υ).

Ο διαγωνισμός θα επαναπροκηρυχτεί σε νέα ημερομηνία.

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: