Διακηρύξεις

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

Η  παρούσα   διαγωνιστική   διαδικασία   αφορά   την  Νέα  Ανοιχτή  Δημόσια  Σύμβαση  για  την  υπηρεσία      « ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ    ΚΑΙ   ΜΕΤΑΦΟΡΑ   ΤΩΝ  ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  (ΑΣΑ)   ΚΑΙ   ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

Ανάρτηση Τευχών Δημοπράτησης για τον διαγωνισμό της μελέτης με τίτλο: “Ωρίμανση τεχνικών μελετών, για την υλοποίηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) Δυτικού Τομέα, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)”

Ανάρτηση Τευχών Δημοπράτησης για τον διαγωνισμό της μελέτης με τίτλο: “Ωρίμανση τεχνικών μελετών, για την υλοποίηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) Δυτικού Τομέα, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)”

Αντικείμενο της υπό δημοπράτησης μελέτης είναι η κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Για την υλοποίηση του έργου  της Μονάδας θα εκπονηθούν οι ακόλουθες μελέτες:

– Τοπογραφική Μελέτη

– Γεωτεχνική Μελέτη – Έρευνα

– Γεωλογική Μελέτη

– Περιβαλλοντική Μελέτη

– Τεχνική Προμελέτη

– Τεύχη Δημοπράτησης

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με συστεμικό αριθμό διαγωνισμού: 73239, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.fodsakm.gr).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Τετάρτη 06 Ιουνίου 2018 , η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 π.μ.

 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ.

H Προκήρυξης σύμβασης, που περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, συνταγμένη κατά το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής, απεστάλη προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 04.05.2018 (2018S 088-198887)

Για να κατεβάσετε τα αρχεία πατήστε πάνω στον κάθε σύνδεσμο:

01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ(1)

02 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(1)

03 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(1)

04 ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ(1)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΣΗΔΗΣ

espd-request […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2018

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018 πατήστε εδώ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΣΟΧ.6 πατήστε εδώ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (ΣΟΧ) 30-03-2017 πατήστε εδώ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 14-03-2018 πατήστε εδώ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΤΩΝ ΧΥΤΑ & ΣΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία αφορά στην «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΤΩΝ ΧΥΤΑ & ΣΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΥΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΥΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

1 2 3 ... 54 Next page ›