Διακηρύξεις

Εκποίηση «Ανακυκλώσιμου χαρτιού (λευκό χαρτί, καφέ χαρτόνι, υπόλοιπα είδη χαρτιού) του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας»

Ανακοινώνουμε ότι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας  διενεργεί Επαναληπτική  Δημόσια Πλειοδοτική Προφορική Δημοπρασία για την Εκποίηση «Ανακυκλώσιμου χαρτιού (λευκό χαρτί, καφέ χαρτόνι, υπόλοιπα είδη χαρτιού) του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας».

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

O Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει  Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της προσφοράς για την υπηρεσία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ», κατά τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 2017 […]

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ»

Ο Περιφερειακός Συνδέσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» , του Ν.4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» και την με αριθμ.πρωτ.9604/ 19-07-2017 Απόφαση Προέδρου με αριθμό  151/2017 για την επανάληψη της πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών, καθώς μετά την 1η πρόσκληση με αρ.πρωτ.8924/05-07-2017 δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ».

Το συνολικό κόστος της προμήθειας  προϋπολογίζεται στα 555,00€ (πλέον Φ.Π.Α). Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για «Παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών Ο.Τ.Α. και νομικών τους προσώπων μέσω πλατφόρμας παρουσιάσεων για τις ανάγκες του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας».

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας έχει ανάγκη από την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών Ο.Τ.Α. και νομικών τους προσώπων μέσω πλατφόρμας παρουσιάσεων. Συγκεκριμένα μέσω της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας άμεσα, έγκαιρα και κυρίως ζωντανά, θα υπάρχει ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα θέματα της νομοθετικής και νομολογιακής επικαιρότητας, αλλά και για κάθε άλλο θέμα, που αφορά την υπηρεσία, καθώς θα μπορούμε: – να βλέπουμε και να ακούμε τους εισηγητές ζωντανά στην οθόνη του υπολογιστή μας (ή μέσω προβολής με προτζέκτορα στην αίθουσα πχ του δημοτικού συμβουλίου) – να παρεμβαίνουμε ζωντανά στη συζήτηση, μέσω τηλεφώνου, ώστε να υποβάλουμε ερωτήματα, σχόλια κλπ – να λαμβάνουμε σε πραγματικό χρόνο τις απαντήσεις μας – να παρακολουθούμε τις διαφάνειες της παρουσίασης στην οθόνη του υπολογιστή μας – να κατεβάζουμε τις σημειώσεις και το υλικό της παρουσίασης. Το συνολικό κόστος της παροχής υπηρεσιών  προϋπολογίζεται στα για περισσότερα πατήστε  εδώ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ

Ανάρτηση Τευχών Δημοπράτησης για τον διαγωνισμό της μελέτης με τίτλο: “ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΚΜ”

Αντικείμενο της υπό δημοπράτησης μελέτης είναι η κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ)
Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Για την κατασκευή της Μονάδας θα εκπονηθούν οι
ακόλουθες μελέτες:
– Τοπογραφική Μελέτη
– Γεωτεχνική Μελέτη – Έρευνα
– Γεωλογική Μελέτη
– Περιβαλλοντική Μελέτη
– Τεχνική Προμελέτη
– Τεύχη Δημοπράτησης

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα παραλαμβάνεται δωρεάν από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Φράγκων 6-8, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54626, 2ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την Τρίτη 22/08/2017

Άνοιγμα των προσφορών: Ημερομηνία : 28/08/2017,  Ώρα:10:00 π.μ. , Τόπος:  Φράγκων 6-8, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54626

Για να κατεβάσετε τα αρχεία πατήστε πάνω στον κάθε σύνδεσμο:

01. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06_2017

02. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

03. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

04. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

espd-request

espd-request

&nbsp […]

1 2 3 ... 46 Next page ›