Προφίλ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  Ο.Τ.Α.  ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  –  Φο.Δ.Σ.Α.

Ο Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης είναι ο θεσμοθετημένος φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαχείρισης στερεών αποβλήτων για το Νομό Θεσσαλονίκης. Με βάση το θεσμικό πλαίσιο αποτελεί Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).

Αρμοδιότητά του είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, η διαχείριση του χώρου υγειονομικής ταφής και η δημιουργία νέων σύγχρονων υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδιασμού. Βασική στόχευση του Συνδέσμου είναι η εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης και μείωσης της παραγωγής απορριμμάτων, η ανάπτυξη της διαλογής στην πηγή και η επαναξιοποίηση των απορριμμάτων, όσο γίνεται εγγύτερα στον παραγωγό και στον πολίτη, και η προώθηση των έργων μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων με αξιοποίηση των πρώτων υλών και της ενέργειας. Αναγνωρίζοντας ότι η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί πρώτιστα στάση ζωής και στοιχείο κουλτούρας όλων μας, ο Σύνδεσμος ΟΤΑ σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και δράσεις ενημέρωσης των πολιτών, σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για την υποστήριξη των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και της ανακύκλωσης και συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή δίκτυα για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την υλοποίηση προγραμμάτων, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

Στόχος του Συνδέσμου ΟΤΑ, στο πλαίσιο του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων, είναι η Κοινωνία Μηδενικών Αποβλήτων με μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των φυσικών πόρων, με τον πολίτη πρωταγωνιστή. Η επιλογή αυτή ανταποκρίνεται στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής πολιτικής περιβάλλοντος και μπορεί να ανατροφοδοτήσει την ανάπτυξη και την απασχόληση, μέσα από σύγχρονα έργα περιβάλλοντος.

Το σύνολο των δράσεων μας και η συνεργασία με όλους τους δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για μια καθαρή ανθρώπινη πόλη και γειτονιά, για ένα καλύτερο περιβάλλον, κληρονομιά για τις επόμενες γενιές!

Share this...Share on Facebook