ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018