ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ »

Ο Περιφερειακός Συνδέσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας για τις ανάγκες του προτίθεται να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του Ν.4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Το συνολικό κόστος της προμήθειας  προϋπολογίζεται στα 4.983,31€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Για να δείτε το αρχείο πατήστε εδώ

Ανακοίνωση που αφορά την με Α.Π. 9551/18-07-2017 (17PROC001721516 2017-07-19) Διακήρυξη του διαγωνισμού (Αρ.μελέτης 18/2017) για την «Μεταφορά στραγγισμάτων από τον ΧΥΤΑ Κατερίνης σε Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων», με Αρ. συστήματος 43450.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Με θέμα: «Παροχή Υπηρεσιών για την επισκευή ζυγιστικής μηχανής του ΧΥΤΑ Μαυροράχης λόγω έκτακτης βλάβης».
Share this...Share on Facebook