ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Ο Περιφερειακός Συνδέσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του Ν.4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Το συνολικό κόστος της προμήθειας  προϋπολογίζεται στα για περισσότερα πατήστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΔΕΣΣΗΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΕΣ) ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».
Share this...Share on Facebook