ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ – ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ8195 (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ) TOY ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ)»

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος  Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί για τις ανάγκες του, στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ – ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ8195 (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ) TOY ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ». Το συνολικό κόστος της προμήθειας και παροχής υπηρεσιών  προϋπολογίζεται στα  1.174,58 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%).  Η προσφορά θα κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως και τις   25/01/2019 και μέχρι τις 3 μ.μ, και θα είναι σύμφωνη με το υπ’αριθμ.16904/12-11-2018 υπηρεσιακό σημείωμα και την από 9/11/2018 τεχνική έκθεση η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επεξεργασίας & Μεταφοράς Α.Σ.Α. και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης πρόσκλησης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ΜΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
Share this...Share on Facebook