ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορίες έργων/μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2019 (Άρθρο 118 του Ν. 4412/2016)

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων, ανά κατηγορία έργων/μελετών της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για το έτος 2019 δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στις παρακάτω κατηγορίες :

 

Α. Κατηγορίες έργων

 1. Οδοποιία
 2. Οικοδομικά
 3. Υδραυλικά
 4. Ηλεκτρομηχανολογικά
 5. Υδραυλικά υπό πίεση
 6. Γεωτρήσεων
 7. Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων
 8. Πρασίνου

 

Β. Κατηγορίες μελετών

 1. (3) – Οικονομικές Μελέτες
 2. (7) – Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτηρίων, οικισμών και τοπίου
 3. (8) – Στατικές Μελέτες, μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων
 4. (9) – Μελέτες Μηχανολογικές Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές μελέτες
 5. (10) – Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων, οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής, αερολιμένων και Κυκλοφοριακές Μελέτες
 6. (13) – Μελέτες Υδραυλικών Έργων, εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων
 7. (16) – Μελέτες Τοπογραφίας, γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματολογικές και τοπογραφικές
 8. (18) – Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων
 9. (21) – Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
 10. (24) – Δασικές Μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης, ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών)
 11. (25) – Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χωρών και Έργων Πρασίνου
 12. (27) – Περιβαλλοντικές Μελέτες Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. (256/1998)

Καλεί

 

Τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και μελετητές να υποβάλουν την σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του εργοληπτικού/μελετητικού πτυχίου τους το οποίο είναι σε ισχύ, εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, μέχρι τις 26.02.2019   στο Πρωτόκολλο 3ος όροφος, γραφείο 306,  του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, στη Δ/νση Φράγκων 6-8, ΤΚ. 54626, Θεσσαλονίκη. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, είτε με fax εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στη Διεύθυνση Τεχνικών  Υπηρεσιών του Φορέα στα παρακάτω τηλέφωνα 2310-508769 2310-508800, κα Αθανασίου Αντωνία, ή στην ιστοσελίδα  https://fodsakm.gr/site

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ 1461 (06-02-2019)

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ – ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ8195 (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ) TOY ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ)»
Share this...Share on Facebook