ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

Η  παρούσα   διαγωνιστική   διαδικασία   αφορά   την  Νέα  Ανοιχτή  Δημόσια  Σύμβαση  για  την  υπηρεσία      « ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ    ΚΑΙ   ΜΕΤΑΦΟΡΑ   ΤΩΝ  ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  (ΑΣΑ)   ΚΑΙ   ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ».

Για την Προκήρυξη πατήστε εδώ

Για την Διακηρύξη πατήστε εδώ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ανάρτηση Τευχών Δημοπράτησης για τον διαγωνισμό της μελέτης με τίτλο: "Ωρίμανση τεχνικών μελετών, για την υλοποίηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) Δυτικού Τομέα, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)"
Share this...Share on Facebook