Πρωτοβουλίες στην Ευρώπη

Α. Ο Ευρωπαϊκός οδηγός διαχείρισης των απορριμμάτων σκοπό έχει μία κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον.

Έξι ευρωπαϊκές πόλεις συμμετείχαν με την εμπειρία και τις γνώσεις τους στην προσπάθεια του Συνδέσμου μας και του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος της Κοπεγχάγης να καταρτίσουν έναν Ευρωπαϊκό Οδηγό (WASTEGUIDE) που αποτελεί για τη διαχείριση των απορριμμάτων που αποτελεί σήμερα ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε χώρα – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα για τους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των χωρών.

Το βιβλίο αυτό, όπως διαμορφώθηκε μετά από πέντε συνεχείς συναντήσεις των εμπλεκόμενων πόλεων με τελευταία στη Θεσσαλονίκη (10/9/1999), εκδόθηκε στην Αγγλική γλώσσα από τον Οργανισμό Προστασίας Περιβάλλοντος της Κοπεγχάγης ,ενώ μεταφράστηκε στην Ελληνική Γλώσσα και κυκλοφορεί από τον Σύνδεσμο μας, με στόχο να διανεμηθεί σε όλους τους Ο.Τ.Α. του νομού Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της Ελλάδας.

Οι τοπικές αρχές της Κοπεγχάγης (Δανία), του Μονάχου (Γερμανία), του Νιουκάσλ (Βρετανία), του Ρότερνταμ (Ολλανδία), του Τάμπερε (Φινλανδία) και της Θεσσαλονίκης, στις αρμοδιότητες των οποίων εμπίπτει η διαχείριση των Στερών Αστικών Αποβλήτων, ανταποκρίθηκαν στην πρόταση που διατύπωσε την Άνοιξη του 1997 η 11 η Διεύθυνση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπόνηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης σχετικών με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες – μέλη.

Κύριοι στόχοι του Οδηγού είναι:

– Η ευαισθητοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, των περιφερειακών αρχών και της κεντρικής εξουσίας, με την περιγραφή καταστάσεων που παρατηρούνται στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων

– Η παροχή γνώσης σε αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις σχετικές με τον σχεδιασμό της διαχείρισης των απορριμμάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με σκοπό να ενσωματωθεί αυτή στην μελλοντική στρατηγική τους.

– Η μετάδοση της εμπειρίας των πόλεων που συνέπραξαν στην κατάρτιση του Οδηγού, η οποία μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά για όσους αναπτύσσουν σύγχρονα συστήματα διαχείρισης των απορριμμάτων.

Σε γενικές γραμμές το Σχέδιο Διαχείρισης των Απορριμμάτων που προτείνει ο Οδηγός δίνει καταρχήν έμφαση στην συνειδητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών. Οι πολίτες καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους για τα ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και να προωθήσουν την επανάχρηση και την ανακύκλωση που συντελούν κατά πολύ στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη μείωση της παραγωγής τους.

Το εγχειρίδιο επικαιροποιήθηκε το 2005 με την προσθήκη νέων δεδομένων και την προσθήκη επίσης ενός παραρτήματος που αφορά πρακτικές διαχείρισης σε διάφορες Ευρωπαϊκές πόλεις.

Β. Παραγωγή ενέργειας από τα απορρίμματα   

Ι. Ο Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης είναι μέλος του δικτύου των ενεργειακών πόλεων, «energie cite» που προωθεί την χρήση και διάδοση αειφόρων / ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, τις δράσεις ευαισθητοποίησης σε αντίστοιχα θέματα καθώς και την υποβολή projectπρος χρηματοδότηση.
Ιστοσελίδα www.energie-cites.eu

ΙΙ. Ο Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης είναι εταίρος του δικτύου « Ευρωπαϊκή σύμπραξη » για την ανανεώσιμη ενέργεια 2005 -2008 που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως εταίροι έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε το λογότυπο της σύμπραξης και ανάλογο ενημερωτικό υλικό.
Ιστοσελίδα www.sustenergy.org

ΙΙΙ. Διάκριση στη Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Υπό την αιγίδα της Βελγικής κυβέρνησης το δίκτυο « για την αλληλεγγύη » pour la solidarite εκπόνησε έναν οδηγό (εγχειρίδιο) ορθών πρακτικών στην αειφόρο ανάπτυξη και επέλεξε την μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το βιοαέριο των απορριμμάτων, μεταξύ των 100 παραδειγμάτων ορθής πρακτικής – έργων αναφοράς – από τις 27 ευρωπαϊκές χώρες.
Ιστοσελίδα www.pourlasolidarite.be

Φορέας,  Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Σκέψης
Για την Αλληλεγγύη «Pour la Solidarite»
Rue  Coeanraets , 66
B – 1060  Bruxelles  Belgium.

Κατόπιν αιτήματος των Βρυξελλών, ο φορέας μας εκπονεί ένα εγχειρίδιο αναφοράς, που έχει ως στόχο την καταγραφή ορθών πρακτικών αειφόρου αστικής ανάπτυξης στις ευρωπαϊκές πόλεις. Σκοπός είναι να συγκεντρωθούν 100 έργα αναφοράς από τα 27 κράτη-μέλη.
Έχουμε επιλέξει την μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο, της Θεσσαλονίκης, να παρουσιασθεί μεταξύ των 100 έργων – υποδειγμάτων.
Το εγχειρίδιο θα είναι σημείο αναφοράς, για τους έχοντες την ευθύνη λήψης αποφάσεων που πρέπει να εφαρμόσουν ανάλογα έργα στις περιοχές τους. Θα παρουσιάζεται το έργο με τις δυνατότητες του και το πλαίσιο με το οποίο ολοκληρώθηκε, ώστε να υποστηριχθούν ανάλογες επενδύσεις – υποδομές, χρησιμοποιώντας βεβαίως και τις άμεσες επαφές- επισκέψεις στο υπό αναφορά έργο.

Thomas Bouvier
Think Tank Europeen
Pour la Solidarite

Share this...Share on Facebook