ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΟΜΑΔΑ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΕΡΙΩΝ (ΑΕΡΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ)

Ανακοινώνουμε ότι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας πρόκειται να δεχτεί προσφορές με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 25 περ. 1 του ΠΔ 60/2007 [ήδη άρθρου 32 του ν.4412/2016 (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)], και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την 3η ΟΜΑΔΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΕΡΙΩΝ (ΑΕΡΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ) του άγονου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού που προηγήθηκε για τη «διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων παραμέτρων υγρών, αερίων και εδαφολογικών δειγμάτων, του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας». Προϋπολογισμός: 42.600,00€ πλέον ΦΠΑ (24%).

Για να δείτε το αρχείο πατήστε  εδώ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Share this...Share on Facebook