Ανακοίνωση για διαδικασία διαπραγμάτευσης

Ανακοινώνουμε ότι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας πρόκειται να δεχτεί προσφορές με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 32 (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν.4412/2016, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της προσφοράς για την ομάδα 6 των υπό προμήθεια ειδών του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΣΚΕΥΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», (μελέτη με αριθμό 5/2016). Προϋπολογισμός: 11.900,00€ πλέον ΦΠΑ (24%). Για να δείτε το αρχείο πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
Ανακοίνωση για διαδικασία διαπραγμάτευσης
Share this...Share on Facebook