Αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας

Με την με αρ. 220/2016 (ΑΔΑ:6ΕΕΠ7ΛΛ-ΠΥ3) του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η Αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας. Η απόφαση αυτή κυρώθηκε με την με Αριθμ. oικ. 58971/5144 (1) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4010 Β’/14.12.2016).

Μπορείτε να δείτε το σύνολο της μελέτης αναθεώρησης στους παρακάτω συνδέσμους:

PESDA_KM

Χάρτης 1_Κατανομή απορριμμάτων ΑΣΑ_10-2016 (ΠΕΣΔΑ)

Χάρτης 2_Υφιστάμενα έργα ΑΣΑ_10-2016 (ΠΕΣΔΑ)

Χάρτης 3_Corine Land Cover 2000_10-2016 (ΠΕΣΔΑ)

Χάρτης 4_Προτεινόμενο Σενάριο Διαχείρισης ΑΣΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE) ΑΣΕΠ ATS INTEGRATOR ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ »
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Share this...Share on Facebook