Ανάρτηση Τευχών Δημοπράτησης για τον διαγωνισμό της μελέτης με τίτλο: "Ωρίμανση τεχνικών μελετών, για την υλοποίηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) Δυτικού Τομέα, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)"

Ανάρτηση Τευχών Δημοπράτησης για τον διαγωνισμό της μελέτης με τίτλο: “Ωρίμανση τεχνικών μελετών, για την υλοποίηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) Δυτικού Τομέα, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)”

Αντικείμενο της υπό δημοπράτησης μελέτης είναι η κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Για την υλοποίηση του έργου  της Μονάδας θα εκπονηθούν οι ακόλουθες μελέτες:

– Τοπογραφική Μελέτη

– Γεωτεχνική Μελέτη – Έρευνα

– Γεωλογική Μελέτη

– Περιβαλλοντική Μελέτη

– Τεχνική Προμελέτη

– Τεύχη Δημοπράτησης

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με συστεμικό αριθμό διαγωνισμού: 73239, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.fodsakm.gr).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Τετάρτη 06 Ιουνίου 2018 , η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 π.μ.

 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ.

H Προκήρυξης σύμβασης, που περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, συνταγμένη κατά το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής, απεστάλη προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 04.05.2018 (2018S 088-198887)

Για να κατεβάσετε τα αρχεία πατήστε πάνω στον κάθε σύνδεσμο:

01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ(1)

02 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(1)

03 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ(1)

04 ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ(1)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΣΗΔΗΣ

espd-request(1)

ΔΙΑΞΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ 18PROC003058307

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 18PROC003068965

 

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2018
Share this...Share on Facebook