Προγραμματισμένα

ΤΑ ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προβλέπονται για το νομό Θεσσαλονίκης μία σειρά έργα τα οποία εξασφαλίζουν ολοκληρωμένη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων.

Ειδικότερα για τον ΒΔ τομέα του νομού προβλέπεται η κατασκευή ενός Χώρου Υγειονομικής Ταφής(  έργο το οποίο ήδη κατασκευάστηκε και λειτουργεί στην περιοχή Μαυροράχη II του Δήμου Λαχανά). Επίσης προβλέπεται να κατασκευαστεί ένας Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), ένα Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) και μία Μονάδα Διαλογής και Ενεργειακής Αξιοποίησης των Απορριμμάτων.

Οι πρώτες δύο παραπάνω εγκαταστάσεις σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό προβλέπεται να κατασκευαστούν σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Συνδέσμου Ο.Τ.Α Νομού Θεσσαλονίκης συνολικής έκτασης 100 στρεμμάτων (παλαιό λατομείο), διανομής αγροκτήματος Ευκαρπίας με αριθ. 392 πίσω από την τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ. Η τρίτη Μονάδα Διαλογής και Ενεργειακής αξιοποίησης των Απορριμμάτων θα κατασκευαστεί στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης.

Σε ότι αφορά το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) προβλέπεται η κατασκευή σταθερού συστήματος μεταφόρτωσης με συμπίεση η οποία επιτυγχάνεται με υδραυλικό τρόπο όπου η τροφοδοσία γίνεται από πάνω με κατακόρυφες χοάνες. Ο συγκεκριμένος Σ.Μ.Α. θα διαθέτει πέντε πρέσες συμπίεσης και θα έχει δυναμικότητα 1.100 τόνων /ημέρα  (3 βάρδιες /ημέρα).

Όλη η εγκατάσταση θα λειτουργεί μέσα σε κλειστό στεγασμένο κτίριο το οποίο θα διαθέτει σύστημα κατακράτησης οσμών και σκόνης και δίκτυο συλλογής υγρών αποβλήτων τα οποία θα καταλήγουν στη μονάδα επεξεργασίας. Εκτός του κτιρίου θα κατασκευαστεί χώρος στάθμευσης και ελιγμών των οχημάτων και θα γίνει διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Από την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας δεν αναμένεται να προκύψουν περιβαλλοντικά προβλήματα αντιθέτως τα αναμενόμενα οφέλη είναι πολλά και μετρήσιμα για τους δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Σε ότι αφορά το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) προβλέπεται να λειτουργήσει σε συνέχεια του  προγράμματος ανακύκλωσης που εφαρμόζει ο Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης με το σύστημα διαλογή στην πηγή. Η μονάδα διαλογής θα κατασκευαστεί εντός στεγασμένου κτιρίου και θα  εφαρμόζει σύγχρονη τεχνολογία η οποία περιλαμβάνει συνδυασμό χειροδιαλογής και διαφόρων τύπων μηχανολογικό εξοπλισμό με στόχο τον περαιτέρω διαχωρισμό του μίγματος (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, σιδηρούχα μέταλλα και πλαστικά).Το κτίριο θα διαθέτει σύστημα κατακράτησης οσμών και σκόνης και δίκτυο συλλογής και μεταφοράς των υγρών πλύσης του δαπέδου στην εγκατάσταση επεξεργασίας (βιολογικό καθαρισμό). Τα υπολείμματα της διαλογής θα μεταφέρονται για διάθεση στο Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης και τα διαχωρισμένα υλικά θα συμπιέζονται  θα δεματοποιούνται και στη συνέχεια θα διατίθενται στην αγορά.

Από την κατασκευή και λειτουργία του έργου δεν αναμένεται να προκληθούν περιβαλλοντικά προβλήματα αντιθέτως εκτιμάται ότι το έργο θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων αλλά και στην δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες.

Τέλος σε ότι αφορά την Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Ενεργειακής Αξιοποίησης των σύμμεικτων απορριμμάτων αυτή αναμένεται να συμβάλλει τα μέγιστα στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθολογική διαχείριση με την περιβαλλοντική προστασία. Η Μονάδα θα εγκατασταθεί σε στεγασμένο κτίριο και θα διαθέτει σύγχρονα συστήματα αντιρύπανσης για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων σκόνης οσμών και υγρών αποβλήτων. Η Μονάδα θα έχει δυναμικότητα 550.000 τόνους/έτος και θα επιτυγχάνει διαχωρισμό των απορριμμάτων σε χρήσιμα – αξιοποιήσιμα υλικά και σε άχρηστα υλικά – υπολείμματα. Τα υπολείμματα θα διατίθενται στον Χ.Υ.Τ.Α. και δεν θα ξεπερνούν το 20% των εισερχομένων και τα χρήσιμα υλικά θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τη μέθοδο που θα επιλεγεί (μετά από διαγωνισμό) για ενεργειακή αξιοποίηση και ανακύκλωση.

Από την κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας δεν αναμένεται να προκύψουν περιβαλλοντικά προβλήματα αντιθέτως θα συμβάλει τα μέγιστα στην ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, στην επίτευξη των επιταγών της ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508 Περί Υγειονομικής Ταφής, στην εξοικονόμηση πόρων και στην επιμήκυνση του χρόνου ζωής  του Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης αλλά και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στον Άγιο Αντώνιο του Δήμου Βασιλικών προγραμματίστηκε να γίνει Χ.Υ.Τ.Υ. (χώρος υγιεινής ταφής υπολειμμάτων) και μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης του 40% των αστικών απορριμμάτων του Νομού Θεσσαλονίκης.

Για τη σύνταξη της μελέτης όλων αυτών των έργων (και μέχρι τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης) έγινε διαγωνισμός. Επελέγησαν επτά μελετητικά γραφεία απ΄ όλη την Ελλάδα και έχουν μέχρι στιγμής παραδώσει τις 18 από τις συνολικά 35 μελέτες. Προχωρούμε γρήγορα, παρά το δύσκολο νομικό πλαίσιο, στην υλοποίηση του προγράμματος του Συνδέσμου, ώστε σε λίγα χρόνια να αντιμετωπίζεται το οικιακό απόβλητο με ολοκληρωμένη διαχείριση.

Share this...Share on Facebook