Διακηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ «ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΖΙΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕ103676 ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 1.500,00€ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ/ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΕΣ) ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΧΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48) ΜΗΝΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 8 ΚΑΙ 9 ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.4/2019 ΜΕΛΕΤΗΣ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» για τα τμήματα: ΤΜΗΜΑ 1: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ 2:ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» για τα τμήματα: ΤΜΗΜΑ 1: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ 2:ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ/ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΕΣ) ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΧΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑΟΚΤΩ (48) ΜΗΝΩΝ, για τα τμήματα: 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΟΙΚΟΥ ABS και 6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΟΙΚΟΥ TSURUMI

Εγγραφείτε
στο ενημερωτικό δελτίο μας!

error: