Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 98447 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ BOMAG, ΤΥΠΟΥ BC 672RB-2, TOY ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ.3373/390/1975 (ΦΕΚ 349/Β’) απόφασης του υπουργού Προεδρίας «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμηθείας καυσίμων και λιπαντικών κ.λπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. περί ων το άρθρ. 1 του Ν.Δ. 2396/53», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.4993/745/1975 (ΦΕΚ 489/Β’), του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του Ν.4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) ΤΟΥ  ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 98447 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ BOMAG, ΤΥΠΟΥ BC 672RB-2, TOY […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΥΓΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ»

Ο Περιφερειακός Συνδέσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας για τις ανάγκες του προτίθεται να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του Ν.4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΥΓΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ».

Απευθύνουμε ειδική πρόσκληση στην εταιρία που διατηρεί την κυριότητα του πηγαίου κώδικα της  σχετικής εφαρμογής λογισμικού καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτής (O.T.S. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.  ) ή σε οποιοδήποτε  εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της.

Το συνολικό κόστος της παροχής υπηρεσιών  προϋπολογίζεται στα 2.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α. 24 […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ – ΕΝΤΥΠΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2017

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας για τις ανάγκες του, προτίθεται να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του Ν.4441/2016  «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για συνδρομή σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα συνολικού προϋπολογισμού 8.000,00€.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά της ετήσιας ηλεκτρονικής – έντυπης συνδρομής έτους 2017 για το δεκαπενθήμερο περιοδικό «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» της Εκδοτικής εταιρίας  «Μ.ΠΕΤΙΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της συνδρομής του ανωτέρου περιοδικού είναι στα 185,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%. Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορα, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια χημικών  για  τις  ανάγκες  των  μονάδων  επεξεργασίας  στραγγισμάτων  των  ΧΥΤΑ  του  Περιφερειακού  Συνδέσμου  ΦΟΔΣΑ  Κεντρικής Μακεδονίας. Συνολικός προϋπολογισμός: 197.810,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24 […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ

Ανακοινώνουμε ότι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΥΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» κατά τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό 197.810,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24 […]

1 2 3 ... 42 Next page ›